Kontakt informacije
Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
INFOTEH®-JAHORINA
Elektrotehnički fakultet
Vuka Karadžića 30
71123 Istočno Sarajevo

infoteh@etf.unssa.rs.ba

Tehnički kosponzori

IEEE Bosnia and Herzegovina Section
IEEE Serbia and Montenegro Section


Prijavljeni radovi


Prikaži sve radove  
Prikaži sesiju: ELS   ENS   KST   PRS   RSS1   RSS2   RSS3   RSS4   RSS5   RSS6   RSS7   RSS8   STS   SUP   

(16) MERENJE TEMPERАTURE I KONTROLА OSVETLJENJА UDАLJENOG OBJEKTА
Vladimir Rajs, Fakultet Tehničkih Nauka Novi Sad
Branislav Batinić, Fakultet Tehničkih Nauka Novi Sad
Nenad Petrović, Fakultet Tehničkih Nauka Novi Sad
Laković Nikola, Fakultet Tehničkih Nauka Novi Sad
Vladimir Milosavljevć, Fakultet Tehničkih Nauka Novi Sad

(32) Dinamicki model boost konvertora namenjen proceduralnim programskim jezicima
Milan Baltic, University of Belgrade, Faculty of Electrical engineering, Belgrade
Milan Ponjavic, University of Belgrade, Faculty of Electrical engineering, Belgrade

(38) Test submission
Name Surname, ETF

(42) Analiza termo-električnih karakteristika rudarskih kablova
Snežana Aleksandrović, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Vesna Damnjanović, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

(2) Rekonfiguracija mreže sa vetroelektranom
Ana Janković, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Miloš Anđelković, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Elektrotehnički fakultet u Beogradu

(5) Statistical analysis of conductor clashing particles in low-voltage distribution network
Ivan Ramljak, P.U ‘’Elektroprivreda HZ HB’’ Mostar, BiH
Elis Sutlović, Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture Department of Power Systems Split, Croatia
Matislav Majstrović, Energy institute H. Požar Zagreb, Croatia

(9) Uticaj termičkog starenja na dielektričnu čvrstoću impregniranog izolacionog papira
Miloš Anđelković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu; Elektrotehnički institiut ˝Nikola Tesla˝, Univerzitet u Beogradu
Dragan Đorđević, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu; Elektrotehnički institiut ˝Nikola Tesla˝, Univerzitet u Beogradu
Ana Janković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu; Elektrotehnički institiut ˝Nikola Tesla˝, Univerzitet u Beogradu

(20) Primena mape rizika u planiranju održavanja elemenata elektroenergetskog sistema
Mileta Žarković, University of Belgrade, School of Electrical Engineering
Zlatan Stojković, University of Belgrade, School of Electrical Engineering

(21) Primena algoritma Sivih Vukova na probleme u elektroenergetici
Darko Šošić, Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet
Ivan Škokljev, Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet

(26) Metode utvrđivanja kapaciteta aku baterija u Mtel-u
Milan Paripović, Telekomunikacije RS, a.d. Banja Luka

(27) Simulation of Switching Converters Using Linear Capactor Voltage and Inductor Current Prediction and Correction
Aleksandra Lekić, School of Electrical Engineering
Vujo Drndarević, School of Electrical Engineering

(28) Analiza tranzijentne stabilnosti vetroelektrana sa dvostrano napajanom asinhronom mašinom pri kratkim spojevima u priključnoj mreži
Dejan Milošević, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
Ivana Vidaković, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Željko Đurišić, Elektrotehnički fakultet u Beogradu

(34) Rezonantni energetski pretvarač za amplitudsko-frekventnu kontrolu elektromagnetnih vibracionih aktuatora
Željko V. Despotović, Institut "Mihajlo Pupin", Univerziteta u Beogradu
Miloš Nedeljković, Elektrotehnički fakultet, Univerziteta u Beogradu

(35) Specifičnosti visokonaponskih visokofrekventnih merenja na elektrodnom sistemu elektrostatičkih izdvajača u termoelektranama
Miloš Nedeljković, Elektrotehnički fakultet, Univerziteta u Beogradu
Željko V. Despotović, Institut "Mihajlo Pupin", Univerziteta u Beogradu

(39) Uticaj obnovljivih izvora energije na dinamičko tarifiranje u realnom vremenu
Dimitrije Kotur, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Goran Dobrić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Nikola Rajaković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

(43) LONGITUDINAL DIFFERERENTIAL PROTECTION OF LINES WITH AUTOMATIC RECLOSING
Tomislav Rajic, Scool of Electrical Engineering, University of Belgrade
Zoran Stojanovic, Scool of Electrical Engineering, University of Belgrade

(46) Analiza uticaja masovnog korišćenja solarnih panela na gubitke električne energije u niskonaponskoj mreži
Dragan Đorđević, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu; Elektrotehnički institut “Nikola Tesla“
Miloš Anđelković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu; Elektrotehnički institut “Nikola Tesla“
Željko Đurišić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

(22) Simulacija uticaja ostatka mreže i redundantnosti terminalnih čvorova na 2-terminalnu raspoloživost
Radomir Janković, Računarski fakultet Univerziteta Union
Slavko Pokorni, ITS Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije

(25) Realizacija multiplatformske bežične mreže za daljinsko upravljanje i nadzor
Slaven Popović, Telekomunikacije RS, a.d. Banja Luka
Ljubiša Branković, Telekomunikacije RS, a.d. Banja Luka

(29) Analysis of methods for speech signals quantization
Stefan Stojkov, Mihajlo Pupin Institute, University of Belgrade
Zeljko Djurovic, School of electrical engineering, University of Belgrade

(45) Prijedlog rješenja za povećanje energetske efikasnosti u heterogenoj mobilnoj mreži
Dalibor Ilić, Mtel doo Banjaluka
Milan Šunjevarić, Istraživačko-razvojni institut “RT-RK”d.o.o. Novi Sad

(13) Primjena IDEF1X metoda i jezika za modelovanje iz oblasti sistema i softverskog inženjerstva u Tehničkom centru (TC) CoSIM systems
Mihajlo Travar, M:tel a.d.Banja Luka
Darko Mitrašinović, CoSIM Systems
Nebojša Kuduz, M:tel a.d.Banja Luka

(15) UTJECАJ PRIMJENE KRIPTOGRАFIJE NА PERFORMАNSE SISTEMА S AKCENTOM NA OKRUŽENJE MySQL
Mahir Zajmović, Fakultet informacionih tehnologija
Siniša Minić, Fakultet informacionih tehnologija

(44) Tehnologije upravljanja podacima
Daliborka Mačinković, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

(12) Softverski ekspertski alati za razvoj kvalitetnog softvera
Ljubomir Lazic, Metropolitan University
Stevan Milinković, The School of Computing, Union University, Belgrade
Ivan Đokić, State University of Novi Pazar

(17) Choosing the right RTOS for IoT platform
Aleksandar Milinkovic, Belgrade University, School of Electrical Engineering
Stevan Milinkovic, Union University, School of Computing
Ljubomir Lazic, Metropolitan University, Faculty of Information Technology

(33) Optimalno usklađivanje procesa monitoringa medija linearnim programiranjem
Tibor Cinkler, Univerziet tehničkih i ekonomskih nauka u Budimpešti
Senka Bengin, Fakultet tehničkih nauka
Biljana Ratković Njegovan, Fakultet tehničkih nauka

(4) Primena usluga IPTV-a u edukaciji učenika i studenata
Elmedin Biberović, Telekom Srbije a.d
Violeta Nikolić , Telekom Srbije a.d
Danijela Milošević, Fakultet tehničkih nauka Čačak

(40) Fejsbuk kao kanal komunikacije u visokom obrazovanju - prednosti i mane
Sibila Petenji Arbutina, Visoka tehnička škola strukovnih studija Novi Sad, Srbija
Ivana Mišković, Fakultet za sport i turizam TIMS Novi Sad, Srbija

(23) Prijedlog realizacije automatskog kreiranja indeksa za pretragu Web sajta
Dejan Radić, Codaxy d.o.o.
Zlatko Dejanović, Elektrotehnički fakultet Banja Luka

(8) The device for cortical stimulations by microampere DC currents
Miloš Jovanović, University of Belgrade, Mihailo Pupin Institute
Despotović Želko, University of Belgrade, Mihailo Pupin Institute
Tihomir Ilić, University of Defence, Military Medical Academy
Slađan Milanović, University of Belgrade, Institute for Medical Research

(18) A contribution to acceleration of graphlet counting
Aleksandar Milinkovic, Belgrade University, School of Electrical Engineering
Stevan Milinkovic, Union University, School of Computing
Ljubomir Lazic, Metropolitan University, Faculty of Information Technology

(30) Sinergetski efekti upravljanja znanjem, kvalitetom i primene poslovne inteligencije u MSP
Đorđe Medaković, Positive doo Novi Sad
Jelica Trninić, Ekonomski fakultet Subotica

(31) Razvojno okruženje za logopede (Development Environment for Speech and Language Pathologists)
Jasna Hamzabegović, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću
Damir Kalpić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

(41) SOFTWARE SOLUTIONS FOR CMR
Svetlana Lazarević Petrović, Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija Šabac
Mioljub Lazarević , Fakultet za strateški i operaivni menadžment Beograd

(3) Database security and administration
Brankica Sladoje, Faculty of Electrical Engineering - East Sarajevo University

(24) Kreiranje web aplikacija pomoću PHP okvira sa posebnim osvrtom na Yii okvir
Ratomir Vukadin, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

(37) Jedna nova metoda projektovanja PID regulatora primjenom spektra polova i D-razlaganja pod ograničenjima na performanse
Marko Bošković, Univerzitet u I. Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Tomislav Šekara, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Petar Mandić, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
Mihailo Lazarević, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
Vidan Govedarica, Univerzitet u I. Sarajevu, Elektrotehnički fakultet

Važni datumi

10.02.2015.
Rok za dostavljanje kompletnih radova.
Detaljnije...

28.02.2015.
Obavještenje o prihvatanju rada, eventualni zahtjevi za korekcije.
Detaljnije...

04.03.2015.
Rok za prijem konačne verzije rada.
Detaljnije...

05.03.2015.
Objavljivanje programa i konačne liste prihvaćenih radova.
Detaljnije...

13.03.2015.
Rok za uplatu kotizacije i registraciju učesnika.
Detaljnije...

18.03.2015.
Svečano otvaranje Simpozijuma.
Detaljnije...