Kontakt informacije
Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
INFOTEH-JAHORINA
Elektrotehnički fakultet
Vuka Karadžića 30
71123 Istočno Sarajevo

infoteh@etf.unssa.rs.ba

Tehnički kosponzori

IEEE Bosnia and Herzegovina Section
IEEE Serbia and Montenegro Section


Prijavljeni radovi


Prikaži sve radove  
Prikaži sesiju: ELS   ENS   KST   PRS   RSS1   RSS2   RSS3   RSS4   RSS5   RSS6   RSS7   RSS8   STS   SUP   

(4) PROPERTIES OF NANOSCOPIC OPTICAL MATERIALS
Jovan Šetrajčić, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Physics
Igor Šetrajčić, University of Novi Sad, Faculty of Sciences,
Ana Šetrajčić-Tomić, University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Department of Farmacy
Siniša Vučenović, University of Banja Luka, Faculty of Sciences,
Danijela Bradić, University of Banja Luka, Faculty of Electrical Engineering

(34) Implementacija IoT merne stanice za primenu u preciznoj poljoprivredi
Branislav Tejić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Nikola Đukić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Srđan Tegeltija, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Gordana Ostojić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Stevan Stankovski, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

(52) DETEKCION ALGORITHM OF LASER MONITOING SYSTEMS IN THE LOCKS
Saša Milić, Elektrotehnički institut Nikola Tesla
Dejan Misović, Elektrotehnički institut Nikola Tesla
Željko Đurović, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Miša Kožicić, HE Đerdap 2

(3) Using the Analytic Hierarchy Process in Long-Term Load Growth Forecast
Blagoja Stevanoski, Technical faculty - Bitola
Natasa Mojsoska, Technical faculty - Bitola

(12) Minimizacija gubitaka metodom kvadratnog programiranja
Ana Jankovic, Elektrotehnicki fakultet Beograd
Milos Andjelkovic, Elektrotehnicki fakultet Beograd

(21) Analiza primarne regulacije frekvencije u mikromrežama sa obnovljivim izvorima i baterijama za skladištenje energije
Dejan Milošević, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Željko Đurišić, Elektrotehnički fakultet u Beogradu

(23) Proračun gubitaka u distributivnom sistemu pomoću iterativnog postupka za modelovanje potrošnje na niskom naponu
Milos Anđelković, Elektrotehnički fakultet, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Univerzitet u Beogradu
Dragan Đorđević, Elektrotehnički fakultet, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Univerzitet u Beogradu
Ana Janković, Elektrotehnički fakultet, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Univerzitet u Beogradu

(25) Rekonfiguracija distributivne mreže primenom metode jednostrukog zatvaranja petlji
Darko Šošić, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet
Vladimir Bečejac, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet

(39) The Regulated Drive of Vibratory Screen with Unbalanced Motors
Zeljko V. Despotovic, Mihajlo Pupin Institute, University of Belgrade
Aleksandar Pavlovic, IMP-Project Inzenjering, Belgrade
Jelena Radakovic, IMP-Project Inzenjering, Belgrade

(43) Optimalno angažovanje elektrana u elektroenergetskom sistemu sa obnovljivim izvorima energije
Dimitrije Kotur, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Pavle Dakić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Željko Đurišić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

(46) Algoritam za proračun lokacije kvara na transponovanim i netransponovanim vodovima
Borko Čupić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija
Zoran Radojević, Sungkyunkwan University

(51) Primjena jedne modifikacije Furijeovog algoritma za mjerenje pokazatelja kvaliteta električne energije
Bojana Novaković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Srđan Jokić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

(54) Series-parallel converter modeling based on analysis of resonant circuit in time and frequency domain
Milan Pajnić, a.d. IRITEL, Beograd
Miroslav Lazić, a.d. IRITEL, Beograd
Zoran Cvejić, a.d. IRITEL, Beograd

(55) Mathematical model of series-parallel converter based on analysis of resonant circuit in time domain
Milan Pajnić, a.d. IRITEL, Beograd
Miroslav Lazić, a.d. IRITEL, Beograd
Zoran Cvejić, a.d. IRITEL, Beograd

(62) Kompenzacija reaktivne energije u trafostanicama
Velemir Gavrilović, d.o.o. “Elmont” Dvorovi, Bijeljina
Aleksandar Simović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo

(74) Ferorezonansa u distributivnoj mreži sa izolovanim zvjezdištem
Ernad Šabanović, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU Zenica, Zenica
Aleksandar Simović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo

(20) Primena optičkih kablova na branama i nasipima
Radojica Graovac, Energoprojekt - Entel
Dragomir Marković, Energoprojekt-Entel

(22) Mr
Srđan Radovanović, Institut Mihajlo Pupin

(29) Sigurnosni uslovi i primjer aplikacije u mreži vozila
Izet Jagodić, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Suad Kasapović, Fakultet elektrotehnike Tuzla
Lejla Banjanović-Mehmedović, Fakultet elektrotehnike Tuzla

(47) Makro diverziti sistem sa postdetekcijom koji čine dva SC mikro diverziti sistema
Srdjan Jovković, Visoka tehnička škola strukovnih studija Niš

(48) EVAM feature
Vlado Spajic, VIP Mobile
Milan Lukic, VIP Mobile

(56) Prilog uvođenju mobilnog pozicioniranja u sistemu zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini
Aleksandar Mandić, Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine
Milan Šunjevarić, RT-RK Istraživačko-razvojni institut

(57) Primena karakteristika jednakog kvaliteta „kašnjenje-eho-gubitak paketa” u projektovanju Internetskih govornih veza
Aleksandar Lebl, IRITEL a.d.
Dragan Mitić, IRITEL a.d.
Predrag Petrović, IRITEL a.d.
Vladimir Matić, IRITEL a.d.
Mladen Mileusnić, IRITEL a.d.

(75) Frequency domain design and implementation of separable two dimensional Farrow structure
Djordje Babic, Računarski fakultet, Univerzitet Union, Beograd

(77) Deformacija signala zbog prisustva fizičkih prepreka u Wi-Fi bežičnim mrežama
Edin Mujčić, Tehnički fakultet, Univerzitet u Bihaću
Sandra Pajazetović, Tehnički fakultet, Univerzitet u Bihaću

(78) Smanjenje uticaja frekvencijskog pomaka na uplink-u multikorisničkih OFDM sistema primenom adaptivnih antenskih nizova
Jelena Novaković, Univerzitet u Beogradu, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija
Dragan Golubović, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Student doktorskih studija

(79) Implementation and Analysis of Two-Stage Frequency Domain Decimator
Ina Masnikosa, Mihajlo Pupin Institute, University of Belgrade
Stefan Stojkov, Mihajlo Pupin Institute, University of Belgrade
Jelena Certic, School of electrical engineering, University of Belgrade

(8) Primjena Profibus protokola u komunikaciji između PLK S7-300 i distribuiranog perifernog modula ET 200M
Marko Bošković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Milica Ristović Krstić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Slobodan Lubura , Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

(24) Praćenje životnog ciklusa prehrambenih proizvoda
Vule Reljić, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad
Gordana Ostojić, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad
Dragan Kukolj, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad
Laslo Tarjan, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad
Milovan Lazarević, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad

(69) Analiza radnog prostora rekonfigurabilnog dvoosnog paralelnog mehanizma MOMA
Goran Vasili', Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
Saša Živanović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

(70) Importance of Communication for Effective Organization Management
Svetla Panayotova, Technical University - Gabrovo
Minka Yordanova, Technical University - Gabrovo
Zivorad Vasic, VISER, Belgrade

(14) Razvoj i primjena sistema poslovne inteligencije
Vid Malešević, Mtel a.d. Banja Luka

(36) Agregatni modeli podataka
Dejan Radić, Codaxy d.o.o.

(40) One approach to design and implementation of law office information system
Srdjan Sladojevic, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia
Marko Arsenovic, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia
Goran Rojovic, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia
Darko Stefanovic, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia
Andras Anderla, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia

(41) Web application as a support system for records of working time, monitoring business processes and activities of company employees
Srdjan Sladojevic, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia
Marko Arsenovic, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia
Milan Andric, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia
Darko Stefanovic, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia
Andras Anderla, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia

(45) Uticaj ljudskog faktora u imlementaciji SIEM sistema
Bojana Vilendečić, M:tel a.d. Banja Luka
Ratko Dejanović, Elektrotehnički fakultet Banja Luka
Predrag Ćurić, NLB Razvojna banka

(66) Praćenje navika studenata na Internetu analizom IP saobraćaja upotrebom NetFlow analajzera
Perica Federšpil, Visoka tehnička škola strukovnih studija
Dušan Stefanović, Visoka tehnička škola strukovnih studija
Slavimir Stošović, Visoka tehnička škola strukovnih studija

(1) Lokalizacija Boe Shield Bot robota u 2D prostoru
Sumedin Nišić, ETF I. Sarajevo
Slobodan Lubura, ETF I. Sarajevo
Jasmin Nišić, Fakultet elektrotehnike Tuzla

(35) Kanban approach in software development projects
Slobodan Morača, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad
Nela Cvetković, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad
Angela Fajsi, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad
Miloš Jovanović, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad

(38) A critical review of source code size estimation approaches for object-oriented programming languages: A comparative study
Majdi Ibrahim Alashhb, Metropolitan University
Ljubomir Lazic, Metropolitan University

(42) Razvoj softverskog alata za akviziciju, analizu i prikaz podataka u fotonaponskim sistemima
Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka
Ljubiša Preradović, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakutet, Univerzitet u Banjoj Luci
Darko Divnić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka

(59) Matlab GUI za realizaciju statističkih funkcija Fedinga
Borivoje Milošević, Visoka tehnička škola strukovnih studija Niš
Marko Janković, PEP Beograd

(65) Program za snimanje temperaturnih polja u pećima
Srdjan Damjanovic, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina Univerzitet u Istocnom Sarajevu
Biljana Petrić, Orao a.d. Bijeljina
Predrag Katanic, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina Univerzitet u Istocnom Sarajevu

(80) Jedan pristup za reprezentaciju šeme relacione baze podataka standardnom UML notacijom
Dražen Brđanin, Univerzitet u Banjoj Luci
Slavko Marić, Univerzitet u Banjoj Luci
Zvjezdan Spasić Pavković, Institut RT-RK Banja Luka

(28) Security Aspects of Banking Kiosks in Serbia's Payment System
Miroslav Cvetanovski, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Petar Bjeljac, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Miroslav Nićin, Credit Agricole Banka
Igor Zečević, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Sabolč Horvat, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

(31) Optimizacija poslovnog procesa nabavke u preduzeću Rudnik i Termoelektrana Gacko korišćenjem ERP rješenja SAP
Gordana Antelj, Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje
Ilinka Unković, Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

(68) Mrežna neutralnost: moderni problemi starog principa
Nenad Orlić, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
Vojkan Vasković, Beogradska Poslovna Škola, Beograd, Srbija
Aleksandra Dacić-Pilčević, British American Tobacco

(53) Mogućnosti primene softvera EarMaster 6 u savremenoj nastavi solfeđa u Republici Srpskoj
Saša Pavlović, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

(71) Administrativna podrška na programu za učenje novih računarskih tehnologija na daljinu
Slobodanka Djenić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu
Verica Vasiljevic, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu
Jelena Mitić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu
Ana Miletić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu
Predrag Gavrilović, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu

(76) Big Data Applications and Challenges
Milan Simakovic, School of electrical engineering, University of Belgrade
Zoran Cica, School of electrical engineering, University of Belgrade

(72) Poređenje kompresionih tehnika digitalne slike primenom DFT, DCT i SVD sa aspekta broja upotrebljenih transformacionih koeficijenata
Hana Stefanović, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu
Svetlana Štrbac-Savić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu
Dejan Milić, Elektronski fakultet u Nišu
Zorica Nikolić, Elektronski fakultet u Nišu

(11) Implementacija OPENSTACK u multitenant mrežnom okruženju
Nebojša Kuduz, Telekomunikacije Republike Srpske a.d., Banja Luka
Mihajlo Travar, Telekomunikacije Republike Srpske a.d., Banja Luka
Jelena Kuduz, Telekomunikacije Republike Srpske a.d., Banja Luka
Mišo Lazić, Telekomunikacije Republike Srpske a.d., Banja Luka

(18) Comparative Performance Analysis of Magnetic Hard Disk and Solid-State Drives Using 64-bit btrfs Filesystem
Stefan Stojkov, Mihajlo Pupin Institute, University of Belgrade
Ina Masnikosa, Mihajlo Pupin Institute, University of Belgrade
Borislav Djordjevic, Mihajlo Pupin Institute, University of Belgrade

(33) Kodiranje podataka potrebnih za plaćanje QR kodom
Srđan Tegeltija, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Branislav Tejić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Nikola Đukić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Gordana Ostojić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Stevan Stankovski, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

(49) Performance Analysis of 64-bit ext4, xfs and btrfs filesystems on the Solid-State disk technology
Jelena Kljajić, School of electrical engineering, University of Belgrade
Nada Bogdanović, School of electrical engineering, University of Belgrade
Marko Nankovski, School of electrical engineering, University of Belgrade
Marjan Tončev, School of electrical engineering, University of Belgrade
Borislav Djordjević, Mihajlo Pupin Institute, University of Belgrade

(63) Comparative Selection of Industrial Robot Simulation Systems for Educational Purposes
Dusko Lukac, Rheinische Fachhochschule Köln gGmbH, University of Applied Sciences

(64) Implementacija alata za samoocjenjivanje modela izvrsnosti kao ekspertnog sistema
Ranko Mandić, Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje
Svjetlana Mandić, Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

(67) THE BASIS FOR THE APPLICATION OF DIGITAL SIGNAL PROCESSING ON WEATHER DATA
Tijana Ružić, Elektrotehnički fakultet Univerzitet Crne Gore Podgorica
Tanja Rogač, Elektrotehnički fakultet Univerzitet Crne Gore Podgorica
Miloš Daković, Elektrotehnički fakultet Univerzitet Crne Gore Podgorica

(30) LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT SUPPORTING MODELSS WITH A FOCUS ON A ONLINE PROMOTION
Aleksandar Vujnović, Fakultet za proizvodnju i menadžement Trebinje

(44) Realizacija kontrolera anestezije na bazi fazi logike u programskom okruženju MATLAB/Simulink
Jovana Janković, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet

(50) Razvoj proizvoda sa posebnim osvrtom na fazu izrade prototipa
Mirjana Jokanović, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
Aleksandra Koprivica, Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

(58) IMPACT OF PV GENERATION ON LOAD DIAGRAMS
Dušan Čorlija, Elektrotehnički fakultet u Beogradu

(60) Predlog alata za istragu digitalne forenzike
Mladen Vukašinović, Fakultet za Informacione Tehnologije - Univerzitet Mediteran

(2) Navigacija mobilnog robota
Damir Nišić, Fakultet elektrotehnike Tuzla
Emir Ikanović, Fakultet elektrotehnike Tuzla

(5) Modernizacija sistema upravljanja na lučnoj brani “Gruža” kod Kragujevca
Vladimir Pustahija, Energoprojekt-Entel
Radojica Graovac, Energoprojekt-Entel
Srđan Latinović, Energoprojekt-Entel

(6) Predlog rešenja Map-Matching algoritma pri navigaciji vozila u urbanoj sredini
Goran Dikic, Military Academy, University of Defence in Belgrade
Vlada Sokolovic, Military Academy, University of Defence in Belgrade
Goran Markovic, University of Belgrade, School of Electrical Engineering
Rade Stancic, University of Belgrade, School of Electrical Engineering

(9) SUBSYSTEM MODEL FOR AERIAL TRAGET TRACKING BY SPEED
Goran Dikic, Military Academy, University of Defence in Belgrade
Stojadin Manojlovic, Military Academy, University of Defence in Belgrade
Davorin Mikluc, Military Academy, University of Defence in Belgrade

(16) Nova metoda diskretizacije PI/PID regulatora
Tomislav B. Šekara, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Marko Bošković, Elektrotehnički fakultet , Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Petar Mandić, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Mihailo P. Lazarević, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Milan R. Rapaić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

(17) Designing machine safety system according to an international standard
Suad Ibrahimkadić, Fabrika duhana Sarajevo d.d.
Slobodan Lubura, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

(27) Hvataljka za prenos malog tereta kod bespilotnih letelica
Stevan Stankovski, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Stevan Mihajlov, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Igor Baranovski, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Dragana Oros, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Laslo Tarjan, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

(73) The Voltage and Frequency Control of Diesel Electric Generator Loaded with Three-phase Squirrel Cage Asynchronous Motor
Đorđe Pavlović, The School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies
Željko V. Despotović, Mihjalo Pupin Institute
Aleksandra Grujić, The School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies
Ivana Vlajić Naumovska, The School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies

(81) Realizacija upravljačkog okruženja za MPS PA stanicu u Matlab RTWT okruženj
Marko Lalović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Slobodan Lubura, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Srđan Lale, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Igor Krčmar, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

Važni datumi

10.02.2016.
Rok za dostavljanje kompletnih radova.
Detaljnije...

28.02.2016.
Obavještenje o prihvatanju rada, eventualni zahtjevi za korekcije.
Detaljnije...

04.03.2016.
Rok za prijem konačne verzije rada.
Detaljnije...

05.03.2016.
Objavljivanje programa i konačne liste prihvaćenih radova.
Detaljnije...

14.03.2016.
Rok za uplatu kotizacije i registraciju učesnika.
Detaljnije...

16.03.2016.
Svečano otvaranje Simpozijuma.
Detaljnije...